Wstęp

Rejestracja i magazynowanie informacji zostały zorganizowane w oparciu o foldery robocze. Każdy folder otrzymuje nazwę zawierającą rok i miesiąc deklaracji (np. ‘2016-07’). Inicjalnie, każdy zawiera dwa wymagane przez program przekazu pliki: (1) jednolity plik kontrolny, np.: ‘JPK_VAT_2016-07-01.xml’ z zawartością ewidencji zakupu i sprzedaży VAT w odpowiednim formacie oraz (2) plik tekstowy ‘Dokument.ini’ konfigurujący wysyłkę i rejestrujący aktualny jej stan. W trakcie wysyłki tworzone są dodatkowe pliki, m.in. skompresowane i zaszyfrowane wersje pliku, oraz pliki rejestrujące odpowiedzi serwera na zapytania. Program księgowy przed wysyłką wykonuje następującą sekwencję czynności:

  1. Tworzy folder roboczy dokumentu z danego miesiąca. Nazwa foldera może być dowolna, w tym wdrożeniu przyjęto format rok-miesiąc: ‘rrrr-mm’, np. ‘2016-07’. Do foldera należy skopiować plik ‘Dokument.ini’ z inicjalną zawartością, lub utworzyć własny, zawierający przynajmniej dane z przykładowego ‘Dokument.ini’.
  2. Tworzy jednolity plik kontrolny, np. ‘JPK_VAT_2016-07-01.xml’ z zawartością ewidencji zakupu i sprzedaży VAT w odpowiednim formacie i kopiuje ten plik do foldera utworzonego w pkt.1. Plik może być zakodowany w UTF-8 lub ANSI. W przypadku zakodowania dokumentu w ANSI, plik musi mieć odpowiednie rozszerzenie ‘.ansi’, np. ‘JPK_VAT_2016-07-01.xml.ansi’, oraz musi być wpisana nazwa pliku w pozycję ‘PlikXMLNazwaZakodowany’ pliku ‘Dokument.ini’
  3. Uruchamia program ‘Przekaz JPK’ z parametrem wskazującym na lokalizację foldera roboczego. W zależności od etapu wysyłki, ‘Przekaz JPK’ umożliwi samą wysyłkę, odebranie UPO lub przeglądanie rezultatów wysyłki.

Czytaj dalej…

Comments are closed.